Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Kierownikiem Ośrodka jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Ośrodek prowadzi działalność hostelową zapewniającą schronienie przez całą dobę zlokalizowaną w mieszkaniu znajdującym się w kompleksie budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie oraz działalność związaną z poradnictwem specjalistycznym - prawnym, socjalnym i psychologicznym, a także prowadzi terapię indywidualną, rodzinną wraz z grupami wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej; powyższe usługi dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1. Terenem działania Ośrodka jest Powiat Wągrowiecki. Do Ośrodka nie będą przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

Dane statystyczne dotyczące interwencji podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu w sprawie liczby interwencji związanych z przemocą w rodzinie, którymi dysponujemy za lata 1999, 2001, 2003, 2004 do 30.06.2005r., przedstawiają się następująco:

Rok1999200120032004do 30.06.2005r.
Liczba interwencji ogółem407595328556221
Liczba interwencji domowych dotyczących przemocy domowej-1699818262
Liczba ofiar przemocy domowej-242
w tym:
115 kobiet,
8 mężczyzn,
119 małoletnich do 18 roku życia
189
w tym:
87 kobiet,
9 mężczyzn,
93 małoletnich do 18 roku życia
300
w tym:
173 kobiety,
25 mężczyzn,
102 małoletnich do 18 roku życia
126
w tym:
79 kobiet,
9 mężczyzn,
38 małoletnich do 18 roku życia

Ważne dane dotyczą również Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wągrowcu, w której aktualnie wykonywanych jest 70 nadzorów w rodzinach, w których wystąpił problem przemocy, natomiast w pionie karnym prowadzone są dozory nad sprawcami skazanymi prawomocnymi wyrokami za czyn z art. 207 kk w ilości 60.
Odbiorcami tego projektu będą osoby i rodziny zamieszkałe na terenie powiatu wągrowieckiego, które stały się ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, a w szczególności kobiety, matki z dziećmi i kobiety ciężarne oraz ofiary klęsk żywiołowych (powódź, huragan) oraz zdarzeń losowych (pożar, utrata mieszkania, zawalenie domu, zalanie mieszkania).

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POWIECIE WĄGROWIECKIM

CZĘŚĆ HOSTELOWA:

1. Część hostelowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej zlokalizowana jest w kompleksie budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
2. Hostel dostępny jest całą dobę.
3. Osoby, którym sytuacja życiowa, losowa nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku rodzinnym mogą zgłaszać się do hostelu Ośrodka:
- osobiście
- telefonicznie nr 0-61/81- 24- 251 lub kom. 0601-798-729

USŁUGI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO:

1. Usługi poradnictwa specjalistycznego dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1.
2. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się po porady specjalistów:
- osobiście
- telefonicznie nr 0-67/26-28-315
- listownie
3. Usługi poradnictwa specjalistycznego:
- poradnictwo prawne - czynne w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 15.30 do 18.30
- poradnictwo psychologiczne - czynne w środy od godz. 15.30 do 18.00
- poradnictwo socjalne - czynne we wtorki od godz. 15.30 do 17.00 czynne w czwartki od godz. 15.30 do 16.30
- "TELEFON DORAŹNEJ POMOCY" nr 0-67/26-28-315 czynny codziennie: od 8.00 do 15.30

Zasady pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Powiecie Wągrowieckim

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany w dalszej części "Ośrodkiem" przeznaczony jest dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, głównie dla ofiar zagrożonych zjawiskiem przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, w szczególności kobiet, matek z dziećmi i kobiet ciężarnych oraz ofiar klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.
2. W pierwszej kolejności do Ośrodka przyjmowane są osoby z terenu powiatu wągrowieckiego, w wyjątkowych sytuacjach także z terenu innych powiatów.
3. Ośrodek jest placówką otwartą tzn., że osoby w nim mieszkające mają prawo do jego swobodnego opuszczania.
4. Pobyt w Ośrodku jest całkowicie dobrowolny.
5. Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu, który może trwać do 3 miesięcy.
6. Osoby przebywające w Ośrodku zobowiązane są współpracować z kadrą Ośrodka oraz aktywnie korzystać z oferowanych form pomocy w celu wyjścia z kryzysu i powrotu do swojego rodzinnego środowiska. Odmowa takiej współpracy może być powodem zaprzestania udzielania dalszej pomocy przez Ośrodek.
7. Osoby przebywające w Ośrodka są zobowiązane do poszanowania praw i godności drugich oraz nie mogą stosować różnego rodzaju przemocy i dyskryminacji.
8. Zabronione jest udzielanie wszelkich informacji na temat innych osób przebywających w Ośrodku.
9. Dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki rodzica. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą być pozostawione bez opieki rodzica tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko przez krótki czas. Za dzieci pozostawione bez opieki odpowiadają ich rodzice.
10. Wszystkie osoby przebywające w Ośrodku powinny znajdować się na terenie Ośrodka od godziny 21.30.
11. Cisza nocna w Ośrodku obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. W wyżej wymienionych godzinach wszyscy powinni się znajdować na terenie Ośrodka. Nie jest możliwe, aby osoby mieszkające w Ośrodku spędzały noc poza jego terenem. Nie nocowanie w Ośrodku jest równoznaczne z jego opuszczeniem.
12. Korzystanie z telefonu jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu z kadrą Ośrodka.
13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej nie zapewnia możliwości wyżywienia.
14. Osoby przebywające w Ośrodku zobowiązane są do dbania o higienę osobistą.
15. Osoby przebywające w Ośrodku są zobowiązane do utrzymywania czystości w pokojach sypialnych oraz pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, a także do dbania o sprzęt będący wyposażeniem Ośrodka. Za celowe zniszczenie osoba będzie obciążona kosztami jego naprawy.
16. Zakazane jest spożywanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających przez osoby przebywające w Ośrodku.
17. Palenie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
18. Na terenie Ośrodka nie można posiadać żadnego rodzaju zwierząt.
19. Każda z osób przebywających w Ośrodku ma prawo do formułowania i wyrażania swoich potrzeb, spostrzeżeń i opinii.
20. Na terenie Ośrodka nie mogą odbywać się odwiedziny u przebywających w nim osób.
21. W przypadku łamania zasad Kierownik Ośrodka może udzielić ustnego bądź pisemnego upomnienia, a w skrajnych przypadkach osoba może zostać usunięta z Ośrodka.

[... wstecz]