Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Powiatowy Katalog Firm

Zadaniem katalogu jest wskazanie firm, których usługi są konieczne lub też mogą być pomocne w postępowaniach administracyjnych. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy zarejestrowane na terenie Powiatu Wągrowieckiego jak i zarejestrowane poza nim, ale świadczące usługi na obszarze właściwości powiatu.

Firmy zainteresowane znalezieniem się w katalogu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres: katalogfirm@wagrowiec.pl lub pocztą na adres - Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15,
62 - 100 Wągrowiec
bądź dostarczyć go osobiście do Starostwa, pok. 201.
Formularz można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu (pok. nr 201) lub pobrać poniżej:

Pobierz formularz zgłoszeniowy      formularz zgłoszeniowy (25KB)

Wykaz wykonawców świadczących usługi geodezyjne i kartograficzne   [więcej ...]

Wykaz osób upoważnionych do samodzielnego wykonywania projektów klasyfikacji gruntów na obszarze woj. wielkopolskiego   [więcej ...]

Wykaz firm wykonujących usługi z zakresu ochony środowiska z dziedzin: Odpady, Emisja gazów i pyłów do powietrza, Emisja hałasu do powietrza, Operaty wodnoprawne, Dokumentacja geologiczna   [więcej ...]

Firmy świadczące usługi z zakresu budownictwa   [więcej ...]

Wykaz rzeczoznawców majątkowych   [więcej ...]

Dane zawarte katalogu zostały dostarczone przez zainteresowne podmioty.
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20
Starosty Wągrowieckiego
z dnia 21 listopada 2005 roku

w sprawie wprowadzenia "Powiatowego Katalogu Firm"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu Powiatowy Katalog Firm.

§ 2

Zadaniem katalogu jest wskazanie firm, których usługi są konieczne lub też mogą być pomocne w postępowaniach administracyjnych. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy zarejestrowane na terenie Powiatu Wągrowieckiego jak i zarejestrowane poza nim, ale świadczące usługi na obszarze właściwości powiatu.

§ 3

Katalog dostępny jest na stronie internetowej powiatu, w punkcie informacyjnym starostwa oraz w odpowiednich wydziałach merytorycznych, tj.:
- Wydziale Komunikacji,
- Wydziale Architektury i Budownictwa,
- Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii

§ 4

Katalog zawiera informacje o nazwie firmy, danych teleadresowych, przedmiocie działalności oraz innych danych zgłoszonych przez usługodawców.

§ 5

Katalog jest otwarty dla wszystkich usługodawców chcących się w nim znaleźć.

§ 6

Pracownicy ww. wydziałów mają obowiązek posługiwania się katalogiem w kontaktach z klientami zainteresowanymi odpowiednimi usługami.

§ 7

Procedura zgłoszeniowa i aktualizacyjna wygląda w sposób następujący: pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych po otrzymaniu oferty niezwłocznie informuje o tym kierownika odpowiedniego wydziału merytorycznego. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji oferta usługodawcy umieszczana jest w powiatowym katalogu firm.

§ 8

Za działania kontrolne i oceniające posługiwanie się katalogiem odpowiedzialny jest Sekretarz Powiatu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.

Starosta Wągrowiecki
Józef Sulikowski