Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Aktualności   >> Wydarzenia <<

"System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wagrowieckim - nowoczesne doskonalenie nauczycieli"

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu "System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim - nowoczesne doskonalenie nauczycieli" przystępujemy do drugiego zadania pn.:"Utworzenie przez Powiat Wągrowiecki 7 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia, w tym co najmniej dwóch, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji".

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH SIECIACH:

 • Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
  (W sieci mogą wziąć udział dyrektorzy szkół i przedszkoli objętych projektem).
  (Terminy spotkań: 23.09.2014, 25.11.2014, 27.01.2015, 24.03.2015, 26.05.2015).
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z koła naukowego.
  (Terminy spotkań: 01.10.2014, 03.12.2014, 04.02.2015, 02.04.2015, 02.06.2015).
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
  (Terminy spotkań: 25.09.2014, 27.11.2014, 29.01.2015, 26.03.2015, 28.05.2015).
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
  (Terminy spotkań: 07.10.2014, 09.12.2014, 10.02.2015, 09.04.2015, 09.06.2015).
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli.
  (w sieci mogą wziąć udział jedynie pracownicy przedszkoli objętych projektem).
  (Terminy spotkań:02.10.2015, 04.12.2014, 05.02.2015, 08.04.2015, 08.06.2015).
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
  (w sieci mogą wziąć udział jedynie nauczyciele szkół podstawowych objętych projektem).
  (Terminy spotkań: 24.09.2014, 26.11.2014, 28.01.2015, 25.03.2015, 27.05.2015).
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych.
  (Terminy spotkań: 30.09.2014, 02.12.2014, 03.02.2015, 01.04.2015, 01.06.2015).

Uczestnicy każdej sieci spotkają się pięciokrotnie. Każde czterogodzinne spotkanie odbędzie się w Wągrowcu w "Hotelu Pietrak". Pomiędzy spotkaniami uczestnicy sieci będą mogli korzystać z elektronicznej platformy moderowanej przez Koordynatora sieci. Każdy nauczyciel może wziąć udział tylko w jednej sieci. Warunkiem udziału w sieci jest wypełnienie kompletu dokumentów aplikacyjnych i złożenie ich w sekretariacie szkoły / przedszkola do 12 września 2014 roku.


Dokumenty dostępne są w sekretariatach oraz na stronie www.wagrowiec.pl (poniżej).

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (wizerunek)
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (zatrudnienie)

Szczegółowych informacji udzielają:
Karolina Krenz (67 26 80 550),
Agnieszka Winiecka - Czerwińska (67 26 80 551),
Radosław Kubisz (67 26 80 512),
e-mail: doskonalenie@wagrowiec.pl.

Powiat Wągrowiecki realizuje projekt pn.: "System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim - nowoczesne doskonalenie nauczycieli".

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół.

CEL PROJEKTU

Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach objętych projektem, poprzez wypracowanie 38 panów wspomagania oraz wypracowanie form współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami poprzez utworzenie 7 sieci tematycznych.

OKRES REALIZACJI

Sierpień 2013 - lipiec 2015

ZADANIA DO REALIZACJI

Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenie w 38 szkołach/przedszkolach w Powiecie Wągrowieckim w oparciu o max. 2 oferty doskonalenia wypracowane w ramach projektu systemowego ORE.

Utworzenie przez Powiat Wągrowiecki 7 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia, w tym co najmniej 2, których założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego ORE.

Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania dla Powiatu Wągrowieckiego oraz narzędzia do badania poziomu jego realizacji.

BIURO PROJEKTU

Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15, 62 - 100 Wągrowiec, tel. (67) 26 80 512, (67)26 80 550, (67) 26 80 551, fax (67 ) 26 27 888, e-mail: doskonalenie@wagrowiec.pl

Szkoły / przedszkola biorące udział w Projekcie:

1. Przedszkole nr 2 w Wągrowcu,
2. Publiczne Przedszkole w Damasławku,
3. Przedszkole Publiczne w Wapnie,
4. Przedszkole nr 7 w Wągrowcu,
5. Szkoła Podstawowa w Łaziskach,
6. Szkoła Podstawowa w Wapnie wchodząca w skład Zespołu Szkół w Wapnie.
7. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
8. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
10. Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
11. Przedszkole nr 1 w Wągrowcu.
12. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Żelicach,
13. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Żelicach,
14. Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,
15. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,
16. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Gołańczy,
17. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Gołańczy.
18. Przedszkole nr 3 w Wągrowcu,
19. Przedszkole w Mieścisku,
20. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu,
21. Gimnazjum w Mieścisku,
22. Szkoła Podstawowa w Mieścisku.
23. I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu,
24. Technikum Nr 2 w Wągrowcu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu,
25. II Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu,
26. Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,
27. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie,
28. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu.
29. Gimnazjum w Skokach,
30. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu,
31. Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu,
32. Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu,
33. Przedszkole Publiczne w Gołańczy.
34. Przedszkole nr 6 w Wągrowcu,
35. Szkoła Podstawowa w Łeknie wchodząca w skład Zespołu Szkolno?Przedszkolnego w Łeknie,
36. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Morakowie,
37. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Smogulcu,
38. Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie.

Zadania SORE
Idea projektu
Wspomaganie pracy szkoły
Sieci współpracy i samokształcenia

W dniu 27 sierpnia br. Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie z Burmistrzmi i Wójtami w sprawie realizacji projektu pn. "System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wagrowieckim - nowoczesne doskonalenie nauczycieli", dla których pełnią rolę organów prowadzących.

Porozumienie

[... wstecz]