Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Zdrowie

Zmiany w sprawie skierowania
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wągrowcu

Od 1 lipca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Rozporządzenie to zmienia dotychczasowy sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wągrowcu, który polegał na wydaniu decyzji administracyjnej przez Starostę Wągrowieckiego (po uprzednim zaopiniowaniu przez lekarza).

Obecnie z wnioskiem o wydanie skierowania występuje się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (wzór stanowi załącznik nr 1).

Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (wzór stanowi załącznik nr 2).

W przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.), lekarz wydaje skierowanie (wzór stanowi załącznik nr 3).

Następnie skierowanie wraz wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu składa się bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu. Jednakże skierowania wydane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zachowują ważność.

Załączniki do pobrania:
1. Wzór wniosku
2. Wzór wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego
3. Wzór skierowania

[... wstecz]